ALGEMENE VOORWAARDEN

Businesharware.nl (sinds 01-01-2020 onderdeel van JMC Koning BV),
Faradaystraat 14-02 4004JZ Tiel.

DEFINITIES

Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een rechtspersoon of natuurlijk persoon die direct of indirect diensten en/of producten van Businesshardware.nl afneemt. 

Wij; ons
De onderneming Businesshardware.nl (sinds 01-01-2020 onderdeel van JMC Koning BV).

ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen alsmede op alle met ons gesloten overeenkomsten, van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.
1.2    De algemene voorwaarden van onze opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij onze opdrachtgever ons schriftelijk te kennen heeft gegeven onze voorwaarden niet te accepteren, daar de eigen voorwaarden voor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.
1.3    Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend. Een overeenkomst met ons is eerst bindend nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd, dan wel nadat wij tot levering zijn overgegaan.

Artikel 2: Kosten en prijzen
2.1    Alle in een overeenkomst met ons vermelde bedragen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. Alle overige heffingen en belastingen, hoe dan ook genaamd, met betrekking tot de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alle genoemde prijzen kennen een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen onder voorbehoud van wisseling in het assortiment van de door Businesshardware.nl geraadpleegde leveranciers. Indien de aangeboden systemen ten tijde van de opdracht niet meer leverbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om in overleg
gelijkwaardige systemen uit dezelfde prijsklasse te leveren.

Artikel 3: Betalingen
3.1    Betaling geschied uitsluitend vooraf zonder uitzonderingen.

Artikel 4: Levering
4.1     Bij de gepresenteerde artikelen op de website staat de voorraad vermeld, is er geen voorraad dan wordt het artikel niet gepresenteerd. In hoogst uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een artikel ineens uitverkocht is, in deze gevallen treden wij z.s.m. met de klant in contact om een oplossing hiervoor te vinden. Terugbetaling van de order is dan uiteraard mogelijk.
4.2     Door ons opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
4.3     Alvorens onze opdrachtgever rechtsmaatregelen kan treffen terzake het overschrijden van de door ons opgegeven levertermijn, dienen wij eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een redelijke termijn te worden gegund om alsnog tot aflevering over te gaan.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1    Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zijn wij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dan wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid jegens ons voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding, in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade dan wel schade wegens gederfde winst daaronder begrepen.
Wij zijn daarnaast in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van de levertermijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever verstrekt, alsmede schade wegens door ons gegeven inlichtingen of adviezen, waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
5.2     Door ons te vergoeden schade wegens een (verwijtbare) toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van die overeenkomst door ons aan opdrachtgever gefactureerde bedragen (exclusief B.T.W.), alsmede de nog niet gefactureerde bedragen wegens reeds geleverde producten of diensten, die wij wel reeds hadden kunnen factureren. Indien en voorzover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in dit geval nooit meer bedragen dan de prijs (exclusief B.T.W.), zoals die bedongen is bij de desbetreffende overeenkomst voor door ons te leveren prestaties in de periode van 3 maanden, voorafgaande aan ons verzuim. De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door ons verleende creditering.
5.3     Ingeval dat opdrachtgever van mening is dat wij schadeplichtig zijn, rust op opdrachtgever de verplichting om zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, na het ontstaan van de schade, deze schriftelijk bij ons te melden.
5.4     Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met door ons aan opdrachtgever geleverde programmatuur en diensten waaronder begrepen:
- aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van onze werknemers, die ter
beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
- aanspraken van derden, onze werknemers daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van
de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door ons geleverde producten of diensten, die door opdrachtgever worden gebruikt, gewijzigd of
doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is
van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 6: Beëindiging
6.1     De overeenkomst, zoals kortingsafspraken, kan, voorzover deze voor onbepaalde tijd is aangegaan, worden beëindigd door opzegging.
6.2    In geval van (service en onderhouds) contracten die voor opdrachtgever afgesloten worden bij derde partijen geldt altijd een opzegtermijn van 1 jaar tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6.3     De overeenkomst kan ook worden beëindigd door ontbinding, zulks echter uitsluitend indien de andere partij, na schriftelijke ingebrekestelling, alsnog toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
6.4     De mededeling van de ontbinding, alsook de opzegging dienen steeds bij aangetekend schrijven aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.
6.5     Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel dat door ons nog niet is uitgevoerd. Bedragen, die wij vóór de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen reeds is verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
6.6    In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen wij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst inroepen indien:
- opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
- aan hem - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend;
- opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
- de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
Bij een ontbinding als hierboven genoemd zijn wij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 7: Geheimhouding
Businesshardware.nl en opdrachtgever zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie, welke van vertrouwelijke aard is,
geheim te houden. Dit geldt ook indien de programmatuur of een deel ervan door opdrachtgever is gewijzigd, uitgebreid of tot onderdeel is gemaakt van een groter programma.

Artikel 8: Overnamebeding
8.1     Het is opdrachtgever niet toegestaan om binnen 6 maanden na beëindigen van de opdracht alsmede tijdens de looptijd van de opdracht of overeenkomst, een arbeidsovereenkomst aan te gaan met één of meerdere medewerkers van Businesshardware.nl of deze medewerkers op enigerlei andere wijze, hetzij direct of indirect, hetzij via een nieuwe werkgever te werk te stellen, anders dan na onze schriftelijke toestemming.
8.2     Bij iedere overtreding van hetgeen in artikel 7 en artikel 8 is bepaald, verbeurt opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,00.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1     Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van ons totdat alle bedragen, die de opdrachtgever vóór of krachtens de desbetreffende overeenkomst geleverde of te leveren zaken
verschuldigd is, volledig zijn voldaan.
9.2     Indien wij een gebruikersrecht verlenen aan opdrachtgever, zal de eigendom van de programmatuur en eventuele andere zaken, zoals documentatie waarop een gebruiksrecht wordt gegeven, altijd in onze handen blijven. Er vindt hierop dus geen overdracht plaats van octrooi- of auteursrecht noch merkenrecht.

Artikel 10: Overmacht
10.1    Onder overmacht wordt in de zin van deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn (tijdig) aan onze verplichtingen te voldoen, werkstakingen in het eigen bedrijf hieronder begrepen.
10.2    Indien sprake is van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst met één maand opgeschort.
10.3    Ingeval van blijvende overmacht kunnen partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat één van de partijen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
11.1    Door ons gedane offertes alsmede overeenkomsten met ons worden beheerst door het Nederlands recht binnen het Koninkrijk.
11.2    Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken in een door beide partijen ondertekende overeenkomst.
11.3    Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig mochten zijn of vernietigd mochten worden, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die het doel, hetwelk partijen met de nietige c.q. vernietigde passage dan wel een tussen partijen onderliggende overeenkomst beoogden, het dichtst benadert.
11.4     Alle geschillen, welke tussen ons en een (aspirant-)opdrachtgever mocht ontstaan, zullen bij uitsluiting worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering, gevestigd te Den Haag.

Artikel 12: Depot
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de transactie met ons.

Artikel 13: Aanvullende toepassing
Op de hierna genoemde passages omtrent dienstverlening en gebruiksrecht programmapakket is het hierboven genoemde algemene gedeelte van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige
toepassing.

DIENSTVERLENING

Artikel 14: Definities
14.1     Onder dienstverlening wordt verstaan alle werk, verricht voor of alle assistentie verleend aan opdrachtgever op het gebied van onder andere consultancy, toepasbaarheidsonderzoek, informatieanalyse, ontwikkeling van programmatuur en/of documentatie, opleidingen, support of anderszins.
14.2     Onder meerwerkzaamheden, eveneens een wijze van dienstverlening, dienen alle door onze medewerkers uitgevoerde werkzaamheden te worden verstaan, welke worden uitgevoerd na mondelinge dan wel schriftelijke opdracht hiervoor door een daartoe gemachtigde medewerker van opdrachtgever, en welke werkzaamheden niet expliciet waren overeengekomen door partijen. Voorts zullen als meerwerkzaamheden worden aangemerkt het door onze medewerkers aanbrengen van wijzigingen c.q. aanvullingen op basis van door partijen voor akkoord getekende stukken.
14.3     Onder een cursist wordt verstaan diegene die bij ons een cursus of opleiding volgt. Dit kan zijn de opdrachtgever of een medewerker van opdrachtgever.
14.4     Onder support of ondersteuning worden die (programmerings)werkzaamheden verstaan, die door ons verricht worden om het onderhoud op het programmapakket te garanderen.

Artikel 15: Uitvoering
15.1     Wij zullen de diensten met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
15.2     De in redelijkheid benodigde gegevens ten behoeve van de in dit artikel bedoelde werkzaamheden zullen ons door opdrachtgever worden verstrekt.
15.3     De werktijden van door ons ter beschikking van opdrachtgever gesteld personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij opdrachtgever geldende werktijden, voorzover deze gelegen zijn tussen 08.30 en 17.00 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Kort verzuim van door ons bij opdrachtgever gestationeerd personeel, bijvoorbeeld voor tandartsenbezoek, zullen op een ander tijdstip worden ingehaald dan wel door ons niet worden gefactureerd.
15.4     De werkzaamheden zullen in overwegende mate plaatsvinden ten kantore van de opdrachtgever, waartoe deze de zorg draagt dat onze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten, opdat de voortgang en de efficiënte uitvoering van de werkzaamheden niet wordt belemmerd.
15.5     Indien het niet mogelijk is om ten kantore van de opdrachtgever te werken, terwijl het voor ons een werkdag is, zullen onze medewerkers de voor opdrachtgever benodigde werkzaamheden ten onze kantore verrichten. Deze uren zullen door ons normaal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
15.6     Om het noodzakelijk contact met onze medewerkers te onderhouden zullen onze medewerkers gemiddeld éénmaal per maand door één van onze managers worden bezocht, een en ander voorzover de werkzaamheden zulks toelaten en na onderling overleg met opdrachtgever. Deze tijd wordt niet in mindering gebracht op het tarief.

Artikel 16: Tarieven
16.1     Alle dienstverlening kan aangeboden worden op uur- of dagtarief basis, dan wel op basis van een vaste prijs. Onder een dag zal worden verstaan 8 werkuren, tenzij bij opdrachtgever een korte werkdag geldt. Het uurtarief is gelijk aan éénachtste deel van het dagtarief.
16.2     De overeengekomen prijzen en tarieven zullen gewijzigd mogen worden aan het eind van een kalenderjaar, bij tussentijdse functiewijzigingen van de medewerker of bij tussentijdse wijzigingen in de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden voor opdrachtgever.
16.3     Tenzij anders overeengekomen zijn de uur- en dagtarieven inclusief reistijd en reiskosten voor het woon-werkverkeer, indien er ten minste 4 aaneengesloten uren gewerkt wordt. In alle overige gevallen zal de reistijd in rekening gebracht worden tegen het voor betrokken medewerkers geldende tarief.
16.4     Voor zogenaamde dienstreizen worden de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening gebracht.

Artikel 17: Overuren en standby-uren
17.1     Werkuren, door onze medewerkers gemaakt buiten de voor ons gangbare werktijden en die niet worden gecompenseerd door vrije tijd, gelden als overuren. Wanneer op een voor ons geldende vrije dag wordt gewerkt of indien ten gevolge van overwerk extra reistijd ontstaat, wordt de benodigde reistijd als overwerk beschouwd.
17.2     Overuren zullen worden gefactureerd tegen de volgende tarieven per uur:
- op normale werkdagen 150% van het normale uurtarief;
- op zaterdagen 150% van het normale uurtarief;
- op zon- en feestdagen 200% van het normale uurtarief;
Voor gewerkte uren tussen 23.00 en 07.00 uur geldt een uurtarief van 200% van het normale uurtarief.

Artikel 18: Vakantie
18.1     Onze medewerkers, die werkzaam zijn bij of voor een opdrachtgever, hebben het recht tot opname van vakantiedagen. De medewerker zal dit vooraf afstemmen met de operationeel manager van
opdrachtgever en zal dit zo mogelijk voor aanvang van de opdracht aan opdrachtgever kenbaar maken.
18.2     Onze medewerkers die werkzaam zijn bij of voor een opdrachtgever hebben het recht tot opnemen van een enkele dag of van een paar dagen indien bijv. een cursus moet worden gevolgd.
De medewerker zal dit vooraf afstemmen met de operationeel manager en zal dit zo mogelijk voor aanvang van de opdracht aan opdrachtgever kenbaar maken.

Artikel 19: Vervanging
Wij zijn gerechtigd de medewerker te vervangen door een gelijkwaardige, andere medewerker, in geval van langdurige ziekte, lange vakanties of cursussen, dan wel om ons motiverende redenen. Wij verplichten ons deze vervanger zoveel mogelijk in overleg met opdrachtgever te doen plaatsvinden.

Artikel 20: Verlenging
Voor diensten waarbij niet expliciet een einddatum is overeengekomen, wordt de inzet van een medewerker geacht (stilzwijgend) telkens met een maand verlengd te zijn. Opzeggen van een
overeenkomst dient schriftelijk te geschieden door opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever verplicht zich bij het bekend zijn van de vermoedelijke einddatum waarop de levering van de desbetreffende dienst niet meer noodzakelijk is, deze datum zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken.

Artikel 21: Gebruikersprogrammatuur
21.1     Onder speciale gebruikersprogrammatuur wordt verstaan, een door ons in opdracht van de opdrachtgever te ontwikkelen systeem of computerprogramma's conform door opdrachtgever opgestelde eisen.
21.2     Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Wij zullen de programmatuur-ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en de volledigheid waarvan opdrachtgever instaat.
21.3     Indien is overeengekomen dat de programmatuur-ontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kunnen wij de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
21.4     De opdrachtgever verkrijgt, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en voor hem ontwikkelde programmatuur, het niet exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf.
Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en is
opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

Artikel 22: Meerwerk
22.1     Meerwerkzaamheden kunnen door ons worden uitgevoerd op basis van nacalculatie of tegen een vaste prijs.
22.2     Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. Wij zullen opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
22.3     Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zullen wij opdrachtgever van tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs dient te worden aangepast.

Artikel 23: Garantie
23.1     Gedurende een periode van 6 maanden na oplevering, dat wil zeggen na het technisch installeren op het systeem van opdrachtgever, van in opdracht ontwikkelde programmatuur, zullen wij naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien de programmatuur niet aan de specificaties voldoet en dit schriftelijk aan ons is gemeld.
23.2     De garantie is niet van toepassing indien het betrekking heeft op zaken, vallend buiten de oorspronkelijk specificaties en indien de programmatuur door een ander dan ons is gewijzigd. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder de garantie.

Artikel 24: Cursussen
24.1     Cursussen, opleidingen en/of trainingen kunnen plaatsvinden bij ons of bij opdrachtgever op de aangegeven dagen met een maximum aantal cursisten dat in de overeenkomst is aangegeven.
24.2     Opdrachtgever dient door ons gefactureerde bedragen voor een cursus voor de aanvang van de cursus volledig te hebben voldaan. Wij zijn gerechtigd bij niet tijdige betaling de cursisten de toegang tot de cursus of de opleiding te ontzeggen.
24.3     Wij zij niet aansprakelijk voor kosten of schade, welke de cursist of opdrachtgever zou moeten maken of zou kunnen leiden indien de cursus wegens ziekte of verhindering van een medewerker van ons verplaatst of geannuleerd is. Wij verplichten ons ons in te spannen om op redelijke termijn een oplossing voor deze situatie te vinden.
24.4     Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot het door ons verschafte leer- en lesmateriaal. Het is de cursist, noch de opdrachtgever toegestaan het verschafte cursusmateriaal te
vermenigvuldigen of te kopiëren, dan wel aan een ander in gebruik te geven of af te staan.

Artikel 25: Diensten van derden
25.1     Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om bij de uitvoering van een opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.
25.2     De in het vorig lid bedoelde personen/derden worden beschouwd als personen die in onze dienst zijn.

GEBRUIKSRECHT PROGRAMMAPAKKET

Artikel 26: Definities
26.1    Onder een programmapakket wordt verstaan de programmatuur die geleverd wordt (in objectvorm) aan opdrachtgever (d.w.z. releases en versies), met uitzondering van programmatuur die specifiek in opdracht van en ten behoeve van de opdrachtgever is ontwikkeld (d.w.z. tailor-made). Onder programmatuur wordt verstaan de computerprogramma's, vastgelegd op voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie.

Artikel 27: Licentie
27.1     Onder licentie wordt verstaan een schriftelijke, door ons aan gebruiker/opdrachtgever verleende persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare vergunning, zonder recht van sub-licentie tot het gebruik van het door ons geleverde programmapakket. De licentie wordt verleend voor een in de opdracht genoemd aantal gebruikers.
27.2     Opdrachtgever mag het programmapakket alleen gebruiken samen met de in de licentie genoemde apparatuur, operating system en releasenummer.
27.3     Opdrachtgever mag het programmapakket of enig gedeelte daarvan niet gebruiken, vermenigvuldigen, aanpassen, afdrukken, vertalen of op enige andere wijze behandelen, anders dan hem door ons uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan.
27.4     De opdrachtgever is gemachtigd het programmapakket te gebruiken voor zijn eigen bedrijf of instelling; het aanwenden ten behoeve van derden is niet toegestaan. Het aan derden, onder welke titel dan ook ter beschikking stellen dan wel toegang verschaffen tot het programmapakket en/of gedeelte daarvan, is onder verwijzing naar het auteursrecht verboden. Bij overtreding van dit artikel is opdrachtgever gehouden de door ons geleden schade te vergoeden. Het bedrag van de schadevergoeding zal ten minste gelijk zijn aan tweemaal het bedrag dat bedoelde derde, bij bevoegd gebruik, aan ons verschuldigd zou zijn geweest.
27.5     Opdrachtgever verplicht zich zodanige maatregelen te treffen dat het aan opdrachtgever in gebruik gegeven programmapakket niet door onbevoegden gebruikt zal worden.
Opdrachtgever dient er dus ook op toe te zien dat zijn medewerkers met programmapakket niet thuis op de eigen pc overzetten, ook al zou opdrachtgever bij een dergelijke actie zijn gebaat.
27.6     Opdrachtgever zal alle schade aan ons moeten vergoeden welke wij lijden door onbevoegd gebruik door derden en welk gebruik te wijten is aan de nalatigheid van opdrachtgever.


Artikel 28: Duur
28.1     De licentie wordt geacht te zijn ingegaan op het moment van de aflevering van de eerste programma's. De gebruiker/opdrachtgever verkrijgt licentie voor het betreffende programmapakket voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de licentie.
28.2     Wij zijn gerechtigd deze licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen zodra opdrachtgever zich niet houdt aan de licentiebepalingen.

Artikel 29. Garantie en onderhoud
29.1     Businesshardware.nl verplicht zich alle support- en ondersteuningswerkzaamheden aan het bij de opdrachtgever in gebruik zijnde programmapakket te verrichten indien een onderhoudscontract tussen Businesshardware.nl en opdrachtgever is afgesloten.
29.2     Businesshardware.nl verplicht zich alle herstelwerkzaamheden aan het bij opdrachtgever in gebruik zijnde programmapakket te verrichten indien de fout door Businesshardware.nl erkend
wordt als algemene fout die hersteld behoort te worden. Een en ander geldt alleen indien opdrachtgever de laatst uitgebrachte release van het programmapakket op zijn systeem in gebruik heeft.
29.3     Businesshardware.nl verbindt zich opdrachtgever van nieuwe releases te voorzien. Deze releases worden vrijgegeven met een door Businesshardware.nl te bepalen frequentie.
29.4     De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn alleen van toepassing indien de kosten voortvloeiende uit het onderhoudscontract zijn betaald en opdrachtgever voldoet aan de in de licentie vermelde voorwaarden en verplichtingen.
29.5     Herstel van eventuele verminkte of geheel of gedeeltelijk verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien het betrekking heeft op zaken vallende buiten de oorspronkelijke eisstelling en indien het programmapakket door een ander dan Businesshardware.nl is gewijzigd.

Artikel 30: Levering
Het programmapakket wordt door een, door ons te bepalen informatiedrager, in enkelvoud geleverd aan opdrachtgever.

Artikel 31: Documentatie
31.1     Wij stellen opdrachtgever één (1) set gebruikersdocumentatie ter beschikking, welke als hulpmiddel dient bij het gebruik van het programmapakket en ook alleen als zodanig door opdrachtgever zal worden gebruikt.
31.2     De auteursrechten van de documentatie berusten eveneens bij ons. Het kopiëren van de gebruikersdocumentatie is alleen toegestaan voor eigen gebruik en alleen indien het gereproduceerde materiaal dezelfde aanduidingen ten aanzien van auteursrecht en herkenningstekens, merken en nummers draagt als het origineel gekopieerde exemplaar.

Artikel 32: Vermenigvuldigen
32.1     Opdrachtgever heeft het recht kopieën van het programmapakket te vervaardigen, echter slechts zoveel kopieën als hij redelijkerwijs nodig heeft voor het gebruik op zijn eigen hardware, gegeven het overeengekomen aantal gebruikers. Het gereproduceerde materiaal moet dezelfde aanduidingen ten aanzien van auteursrecht en herkenningstekens, merken en nummers dragen als het origineel. Al het gereproduceerde materiaal zal uitsluitend voor eigen gebruik mogen worden aangewend. Alle bovenstaande voorwaarden zijn overeenkomstig van toepassing op de kopieën.
32.2     Opdrachtgever verplicht zich aan ons schriftelijk kenbaar te maken hoeveel kopieën van het programmapakket door hem, ten behoeve van zijn gebruikers zijn vervaardigd.

Artikel 33: Samenvoeging
Opdrachtgever staat er voor in dat andere, door hem gebruikte programmatuur, welke niet door ons geleverd is, geen nadelige invloed heeft op de werking van door ons geleverde programmatuur.
Wij kunnen niet instaan voor schade die opdrachtgever lijdt, indien programmatuur wordt aangewend op systemen, welke bij ons niet bekend zijn.

Artikel 34: Intellectuele/industriële eigendom
34.1     Alle door ons geleverde programmatuur inclusief de daarop aangebrachte wijzigingen en/of uitbreidingen vallen onder het auteursrecht, hetwelk bij ons berust. Inbreuk op het auteursrecht door opdrachtgever en/of één van diens ondergeschikten maakt opdrachtgever jegens ons schadeplichtig. Inbreuk op het auteursrecht is tevens een strafrechtelijk vergrijp waarvan wij aangifte kunnen doen bij de Officier van Justitie.
De verschuldigde boete bij inbreuk op het aan ons toekomende auteursrecht bedraagt ten minste
€ 25.000,00, onverlet de op opdrachtgever rustende verplichting ons de totale schade te vergoeden.
34.2     Alle rechten, waaronder begrepen het eigendomsrecht respectievelijk rechten betreffende de industriële eigendom op het programmapakket, op de know-how, vrijgegeven in verband met het gebruik van het programmapakket, alsmede de documentatie, zijn uitdrukkelijk aan ons voorbehouden. Opdrachtgever heeft ten aanzien van het programmapakket geen andere rechten dan hem bij de licentieovereenkomst zijn toegekend. Alle redelijke voorschriften die ten aanzien van het gebruik van het programmapakket zijn uitgevaardigd, waaronder begrepen de openbaarmaking van handelsmerk en andere aanduidingen, zullen door opdrachtgever worden nageleefd. Wij zijn bevoegd controle op het gebruik van de programmatuur bij opdrachtgever uit te oefenen.

Artikel 35: Vrijwaring
35.1     Businesshardware.nl vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken van derden, wegens inbreuk op rechten van derden, op voorwaarde dat:
a. opdrachtgever zich onmiddellijk onder toezending van alle relevante gegevens met ons in verbinding stelt, zodra een derde zich in of buiten rechte, met enige aanspraak tot hem richt;
b. de onder sub a en de bedoelde behandeling daarvan met inbegrip van het voeren van onderhandelingen en/of processen, volledig aan ons overlaat;
c. opdrachtgever ook overigens alle in dit verband gevraagde informatie op eerste verzoek aan ons verstrekt.
35.2     Bij een, naar ons oordeel dreigende inbreuk op rechten van derden, zijn wij gerechtigd de programmatuur te vervangen, mits daarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de oorspronkelijke functies en prestaties van de betreffende programmatuur. Opdrachtgever staat er voor in dat wij, van het ons in dit artikel toekomende recht gebruik zullen kunnen maken.

Artikel 36: Einde licentie
36.1     Indien een licentie, om welke reden dan ook, wordt beëindigd, verplicht opdrachtgever zich om binnen 14 dagen na afloop van de licentie:
- alle door ons in het kader van de licentie geleverde originelen en gekopieerde documentatie aan ons te retourneren;
- alle operationele programmatuur, geïnstalleerd in het kader van de licentie te verwijderen van haar systemen.

Disclaimer: Bovenstaande onderdelen zijn voor de leesbaarheid opgesteld en conform het originele document.

Wenst u onze algemene voorwaarden te downloaden voor uw eigen administratie? Klik dan hier voor onze algemene voorwaarden in PDF formaat.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren.  Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik je op "Accept".